Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Кафедра створена у 2008 році. Вона представлена висококваліфікованими спеціалістами з різних галузей гуманітарного та загальнонаукового знання.

СКЛАД КАФЕДРИ

Прізвище Ім’яПосада
Вчене звання
Науковий ступіньПосилання на репозиторій
Вибойчик Оксана ОстапівнаСтарша викладачка
Макарчук Олександр ВолодимировичДоцентК.Т.Н.
Ширко Борис ФедоровичДоцентК.Е.Н.
Миронець Марина АндріївнаСтарша викладачка
Купчик Лариса ЄвгенівнаДоценткаК.П.Н.

Якість підготовки фахівців, майбутніх бакалаврів  лісового господарства відповідає сучасним вимогам. Велика увага викладачами кафедри приділяється впровадженню інноваційних методів та методик навчання. Навчальний процес здійснюється з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до навчання та спрямований на підготовку високоосвічених, конкурентноспроможних та всебічнорозвинених спеціалістів.

Мета роботи кафедри

- надання студентам глибоких та всебічних знань з основних гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін, здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 205 "Лісове господарство" та напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»;

- розвиток засобами навчання творчих здібностей студентів, формування в них навичок науково-дослідницької діяльності.

Зміст і напрямки діяльності кафедри

 • забезпечення викладання дисциплін гуманітарного та загальнотехнічного спрямування;
 • стимулювання роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін;
 • науково-дослідна робота в напрямках;
 • виховання політичної культури та громадянської активності на заняттях гуманітарних дисциплін;
 • прикладна спрямованість навчання як основа формування професійної компетентності майбутніх фахівців;
 • розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 • інформаційно-аналітичне та статистичне опрацювання дослідно-експериментальної роботи (дипломне проектування, курсові роботи, наукові дослідження).

Фахові дисципліни кафедри

Гуманітарного спрямування: історія та культура України, політологія, соціологія, релігієзнавство, правознавство,  українська мова, іноземна мова (англійська).

Загальнонаукового та технічного спрямування: вища математика, нарисна геометрія, економічна теорія, біометрія, основи наукових досліджень, технічна механіка,  бухгалтерський облік, безпека життєдіяльності, цивільний захист, інформатика та комп`ютерна техніка.

Навчально-матеріальна база кафедри

 • Комп’ютерний зал
 • Видавничий відділ
 • Бібліотека
 • Кабінет самостійної роботи