Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Надслучанський інститут НУВГП  (м. Березне, вул. Чорновола,25) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- Професора кафедри лісівництва*;

- Доцента кафедри лісівництва*;

До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні працівники

* з науковим ступенем та вченим званням,

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов.

Примітка: частка ставки по посадах визначається згідно розподілу річного навантаження.

Перелік необхідних документів:заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту, написану власноруч (за зразком); особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в НСІ НУВГП); дві фотокартки розміром 4 см х 6 см; власноруч написану автобіографію (для претендентів, які не працюють в НСІ НУВГП); копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку; документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’яти років (копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інші передбачені чинним законодавством України документи, засвідчені в установленому порядку); копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11 паспорта), засвідчену претендентом; копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в НСІ НУВГП); згоду на збір та обробку персональних даних за формою; інформацію про підтвердження професійних компетентностей за формою; перспективний план на наступні 5 років перебування на посаді за формою.

Всі документи повинні бути завірені у встановленому порядку.

Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі один місяць з дня оголошення конкурсу (до 22.03.2024 р).

Прийом документів здійснюється за адресою м. Березне, вул. Чорновола,25, каб. №5.

Контакти: lisinstitut@nuwm.edu.ua

Тема листа «Щодо конкурсу»