Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

Студенти інституту відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Надслучанському інституті НУВГП. 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники інституту.

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

Форма для здійснення вибору відкривається в кінці навчального року.