Переклад сайту

Ukrainian Ukrainian

    Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни.

Строки прийому документів:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів13 серпня15 вересня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів18:00 16 серпня18 вересня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання18:00 22 серпня25 вересня
Терміни проведення вступних іспитівна місця державного (регіонального) замовлення 01 серпня – 12 серпня19 вересня – 25 вересня
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 13 серпня - 22 серпня
Терміни проведення співбесіди16 серпня -18 серпня19 вересня – 24 вересня
Терміни оприлюднення списку рекомендованихна місця державного (регіонального) замовлення - не пізніше 12:00 27 серпняне пізніше 26 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 12:00 06 вересня
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 31 серпняне пізніше 28 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 18:00 09 вересня
Терміни зарахування вступниківза державним (регіональним) замовленням – не пізніше 12:00 05 вересняне пізніше 30 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
 

 

   

      Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 серпняВступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

       Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  - не пізніше 15 вересня.

    Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим строком навчання) або на другий на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста або ступенів вищої освіти бакалавра, магістра проводиться в такі терміни.

Документи та строки їх прийому для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчанняЗаочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів13 серпня15 вересня
Закінчення прийому заяв та документів18:00 22 серпня21 вересня
Терміни проведення фахових вступних випробувань23 серпня -30 серпня22 вересня - 25 вересня
Терміни оприлюднення списку рекомендованихне пізніше 01 вересняне пізніше 26 вересня
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:на місця державного замовлення - до 17:00 04 вересняне пізніше 28 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 18:00 09 вересня
Терміни зарахування вступниківза державним замовленням – не пізніше 05 вересняне пізніше 30 вересня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

    ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
4. Документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, або квотою-3.
     У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.

     До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
4. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією НСІ НУВГП), вступники подають:
1. Копію документа, що посвідчує особу;
2. Одну фотокартку розміром 3x4 см;
3. Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
4. Копій документів, які підтверджують право вступника на участь у вступних іспитах (замсть ЗНО).

     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

     Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

     Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
2. сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).